76472-89-4

(+)-[2-[2,6-Dihydroxy-4-(6-hydroxybenzofuran-2-yl)phenyl]-6-(2,4-dihydroxyphenyl)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl][2,4-dihydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)phenyl]methanone